Powrót

Zmiana serwisu, duplikat książki serwisowej


Duplikat książki serwisowej

Zgpdnie z rozporządzeniem w przypadku zagubienia książki serwisowej kasy użytkownik kasy powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt do właściwego urzędu skarbowego, a następnie wystąpić do serwisu głównego producenta (importera) o wydanie duplikatu.

W tym celu należy wypełnić wniosek i przesłać e-mailem, faxem lub pocztą bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotu prowadzącego serwis kas.

 

Zmiana podmiotu prowadzącego serwis kas

Użytkownik kasy korzysta wyłącznie z serwisu prowadzącego serwis główny lub podmiotu prowadzacego serwis kas. Podmiot prowadzący serwis kasy to taki,  który jest wpisany do książki serwisowej kasy a serwisant posiada aktualne uprawnienia wydane przez serwis główny. 

Zmiana podmiotu prowadzącego serwis kasy odbywa się na wniosek użytkownika kasy. Użytkownik zgłasza zmianę serwisu w ciągu 5 dni do serwisu głównego.  Serwis przejmujący zgłasza zmianę serwisu na druku ZGŁOSZENIE / AKTUALIZACJA  w terminie do 5 dni do właściwego urzędu skarbowego.

Partnerzy

Kasy fiskalne Aclas Kasy fiskalne Datecs Urządzenia fiskalne POSNET Emar Urządzenia fiskale Torell